Dnes je 26.05.2022, svátek má Filip

VÝBOR

Členové

Starosta: Ing. David Hlaváč
Místostarosta: Roman Budín
Jednatel: Ing. Tomáš Káfuněk
Náčelník: Jiří Káfuněk
Náčelnice: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová
Hospodář: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová
Vzdělavatel: Ing. David Hlaváč
Člen výboru: Petr Drápela
Člen výboru: Ing. Petr Kudláč

Co je to výbor jednoty?

Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty, řídí činnost jednoty v období mezi VH a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně šestkrát do roka a je svoláván starostou. Je odpovědný VH.

Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. Písemné právní úkony podepisují za jednotu starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty a dále jednatel. Po svém zvolení na valné hromadě volí mezi sebou činovníky a výkonné předsednictvo výboru jednoty.

Funkce

 • zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a ústředních orgánů ČOS,
 • rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty,
 • sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období,
 • zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, sportovní oddíly a komise (např. disciplinární a smírčí),
 • volí a jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, členy komisí a sleduje jejich činnost,
 • rozhoduje o přijetí (případně pověřuje touto činností jiný orgán), vyškrtnutí a vyloučení člena jednoty,
 • svolává VH jednoty a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém hospodaření v uplynulém roce.
 • Před skončením funkčního období připraví výbor jednoty pro VH jednoty návrh počtu členů výboru a KK jednoty a návrh kandidátek pro volbu
  a) starosty jednoty,
  b) členů nového výboru jednoty a jejich náhradníků a
  c) členů KK a jejich náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité funkce.

Obvykle se soudívá, že mezi dvěma krajními hledisky je pravda. Tak tomu zdaleka však není. Je mezi nimi problém. (Johann Wolfgang von Goethe)