Dnes je 17.07.2024, svátek má Martina

KONTROLNÍ KOMISE

Členové

Předseda: Jiří Drápela

Co je to kontrolní komise?

Kontrolní komise jednoty je nezávislý orgán. Členství v KK je neslučitelné s členstvím ve výboru jednoty a nebo s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty. Kontrolní komise je volená valnou hromadou, v jednotách s menším počtem zletilých členů než 50 volí na místo kontrolní komise jednoty člena pověřeného kontrolou. Ustanovení o KK se užije přiměřeně též pro člena pověřeného kontrolou.

Funkce

Kontrolní komise na všech organizačních stupních ČOS mají právo a povinnost:
  • kontrolovat hospodaření vlastní organizační jednotky se jměním a hospodaření právních subjektů, které organizační jednotka případně sama zřídila nebo v nichž má účast. Proto kontrolují účetní doklady, finanční operace, stav hotovosti v pokladně, zásoby, smlouvy a jiné doklady,
  • upozornit statutární orgán organizační jednotky na porušení stanov ČOS, na nehospodárnosti a odchylky od pravidel řádného hospodaření a schváleného rozpočtu, na nedodržení platných norem vydaných příslušnými orgány ČOS nebo státními orgány a předkládat návrhy na řešení,
  • o výsledcích své činnosti podat zprávu příslušné VH (výboru ČOS) a navrhnout schválení nebo neschválení roční účetní závěrky,
  • kontrolovat organizační jednotky, zda použily prostředky poskytnuté jim vyššími organizačními složkami ČOS nebo státním orgánem ke stanovenému účelu,
  • kontrolovat plnění plánu činnosti organizační jednotky, upozornit na jeho závažné neplnění a žádat zjednání nápravy,
  • prošetřovat stížnosti členů a orgánů ČOS v rámci své působnosti,
  • vzájemně spolupracovat při kontrolní činnosti.
Členové KK mají právo se zúčastnit všech jednání VH, výborů, předsednictev, oddílů, odborů, sborů, komisí a ostatních porad na příslušném i nižších organizačních stupních s hlasem poradním.

Mládí není období života, ale duševní stav. (Johann Wolfgang von Goethe)